EkumenickýEzdráš5,13

Ezdráš 5:13

Kráľ Kýros však vy­dal v prvom roku panovania nad Babylonom nariadenie po­staviť ten­to Boží dom.


Verš v kontexte

12 Po­tom však, keď naši pra­ot­covia popudili k hnevu Boha nebies, vy­dal ich do rúk babylon­ského kráľa, Chal­deja Nebúkad­necara, ktorý zbúral ten­to chrám a ľud pre­síd­lil do Babylonu. 13 Kráľ Kýros však vy­dal v prvom roku panovania nad Babylonom nariadenie po­staviť ten­to Boží dom. 14 Ba ešte aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar po­bral z jeruzalemského chrámu a od­niesol do babylon­ského chrámu, kráľ Kýros vy­niesol z babylonského chrámu a odo­vzdal ich is­tému mužovi menom Šéšbac­car, ktorého vy­menoval za mies­to­držiteľa,

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale potom v pr­vom roku Cýra, babylon­ského kráľa, kráľ Cýrus roz­kázal vy­staviť ten­to dom Boží.

Evanjelický

13 Ale v pr­vom roku babylon­ského kráľa Kýra vy­dal kráľ Kýros roz­kaz vy­budovať ten­to dom Boží.

Ekumenický

13 Kráľ Kýros však vy­dal v prvom roku panovania nad Babylonom nariadenie po­staviť ten­to Boží dom.

Bible21

13 Babylon­ský král Kýros pak v prvním roce své vlá­dy naří­dil, aby ten­to Boží dům byl znovu po­sta­ven.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček