EkumenickýEzdráš4,3

Ezdráš 4:3

Lenže Zerub­bábel, Jéšua a iní náčel­níci iz­rael­ských rodín im od­vetili: Vy a my ne­smieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami staviame Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ako nám roz­kázal perz­ský kráľ, kráľ Kýros.


Verš v kontexte

2 prišli k Zerubbábelovi a rodovým náčel­níkom a po­vedali im: Chceli by sme s vami stavať, lebo aj my uc­tievame vášho Boha a obetujeme mu od čias asýr­skeho kráľa Esar-Chad­dóna, ktorý nás sem do­viedol. 3 Lenže Zerub­bábel, Jéšua a iní náčel­níci iz­rael­ských rodín im od­vetili: Vy a my ne­smieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami staviame Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ako nám roz­kázal perz­ský kráľ, kráľ Kýros. 4 Tak sa stalo, že ľud tej­to krajiny sa usiloval odo­brať chuť do práce jud­skému ľudu. Za­strašovali ich, aby ne­stavali.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Na to im po­vedal Zerubábel a Ješua i ostatok hláv ot­cov Iz­raela: Vy ne­máte spolu s nami staväť dom nášmu Bohu, ale my sami budeme staväť Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu, jako nám roz­kázal kráľ Cýrus, perz­ský kráľ.

Evanjelický

3 Ale Zerubábel a Jéšúa i os­tat­ní predáci iz­rael­ských rodín im po­vedali: Vy a my ne­smieme spolu budovať dom nášho Boha, lebo my sami ho musíme po­staviť Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ako nám pri­kázal perz­ský kráľ Kýros.

Ekumenický

3 Lenže Zerub­bábel, Jéšua a iní náčel­níci iz­rael­ských rodín im od­vetili: Vy a my ne­smieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami staviame Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ako nám roz­kázal perz­ský kráľ, kráľ Kýros.

Bible21

3 Ze­ru­bábel, Jošua a ostatní před­stavi­te­lé iz­rael­ských ot­cov­ských rodů jim ale od­po­vědě­li: „Nemůžete s ná­mi stavět chrám naše­mu Bo­hu. Bu­de­me stavět Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, sa­mi, jak nám přikázal per­ský král Kýros.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček