EkumenickýEzdráš4,16

Ezdráš 4:16

Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mes­to bude po­stavené a jeho hrad­by budú ob­novené, nebudeš mať, veru, na Záriečí účasť.


Verš v kontexte

15 aby hľadali v kronikách tvojich ot­cov. Veď v kronikách náj­deš a do­zvieš sa, že toto mes­to je mes­tom od­boj­ným a škodí kráľom, ba i pod­robeným krajinám, a že v ňom robievali vzbury od­pradáv­na, a pre­to bolo toto mes­to spus­tošené. 16 Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mes­to bude po­stavené a jeho hrad­by budú ob­novené, nebudeš mať, veru, na Záriečí účasť. 17 Kráľ po­slal kan­celárovi Rechúmovi, pisárovi Šimšajovi a os­tat­ným ich spolu­pracov­níkom, ktorí bývali v Samárii, a iným na Záriečí, túto od­poveď: Po­koj, a tak ďalej.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 Tedy oznamujeme kráľovi, že ak to mes­to bude vy­stavené a múry budú domurované, to bude príčinou, že nebudeš mať dielu za riekou.

Evanjelický

16 Oznamujeme kráľovi, že ak toto mes­to bude znovu vy­budované a jeho hrad­by do­končené, nebudeš už mať podiel v Záriečí.

Ekumenický

16 Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mes­to bude po­stavené a jeho hrad­by budú ob­novené, nebudeš mať, veru, na Záriečí účasť.

Bible21

16 Ozna­muje­me krá­li, že pokud to město bude vy­stavěno a jeho hrad­by dokonče­ny, ztratíš ce­lé své území za Eufra­tem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček