EkumenickýEzdráš4,13

Ezdráš 4:13

Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mes­to po­stavené a jeho hrad­by budú opravené, nebudú dávať ani dane, ani dáv­ky, ani clá a na­koniec to bude na škodu kráľom.


Verš v kontexte

12 Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vy­brali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mes­ta spur­ného a zlého, a opäť ho stavajú a opevňujú hrad­bami a opravujú zbúranis­ká. 13 Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mes­to po­stavené a jeho hrad­by budú opravené, nebudú dávať ani dane, ani dáv­ky, ani clá a na­koniec to bude na škodu kráľom. 14 Nuž a keďže solíme soľou paláca, ne­pat­rí sa, aby sme sa ďalej pri­zerali na poškodzovanie kráľa. Pre­to teraz podávame kráľovi túto správu,

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 P­reto teraz nech je známe kráľovi, že ak bude to mes­to vy­stavené, a múry budú domurované, nebudú dávať dane, po­plat­ku alebo cla, a na koniec narobí mes­to kráľom škody.

Evanjelický

13 Teraz nech je kráľovi známe, že ak to mes­to bude znovu vy­budované a jeho hrad­by do­končené, nebudú platiť dane, dáv­ky a po­plat­ky, takže kráľov­ská po­kladňa utr­pí uj­mu.

Ekumenický

13 Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mes­to po­stavené a jeho hrad­by budú opravené, nebudú dávať ani dane, ani dáv­ky, ani clá a na­koniec to bude na škodu kráľom.

Bible21

13 Ozna­muje­me krá­li, že pokud to město bude vy­stavěno a jeho hrad­by dokonče­ny, přestanou od­vádět dávky, daně i po­platky, čímž způsobí ško­du králov­ské pokladně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček