EkumenickýEzdráš2,1

Ezdráš 2:1

Toto sú prís­lušníci provin­cie, ktorí šli z vyhnanstva, zajat­ci, ktorých od­vliekol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta;


Verš v kontexte

1 Toto sú prís­lušníci provin­cie, ktorí šli z vyhnanstva, zajat­ci, ktorých od­vliekol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta; 2 tí, čo prišli so Zerub­bábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Serájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov iz­rael­ského ľudu: 3 po­tom­kov Paróšových bolo dvetisícs­tosedem­desiatd­va,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia pre­stehovaných, ktorých bol pre­stehoval Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, do Babylona, a na­vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta,

Evanjelický

1 Toto sú prís­lušníci kraja, ktorí vy­šli zo zajatia vy­hnan­cov, ktorých babylon­ský kráľ Nebúkad­necar od­vliekol do Babylonie, a vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta;

Ekumenický

1 Toto sú prís­lušníci provin­cie, ktorí šli z vyhnanstva, zajat­ci, ktorých od­vliekol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta;

Bible21

1 Toto jsou krajané, kteří se vrá­ti­li ze za­jetí v Babylo­nu, kam byli jako vy­hnan­ci za­vlečeni babylon­ským králem Nabukadne­za­rem. Vrá­ti­li se do­mů do Je­ruzalé­ma a do ostatních měst v Jud­s­ku

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček