EkumenickýEzdráš10

Ezdráš

Prepustenie pohanských žien1 Kým sa Ezdráš mod­lil a kým sa vy­znával s plačom, ležiac dolu tvárou pred Božím domom, po­schádzal sa k nemu veľký zá­stup Iz­raelitov, mužov, žien a detí a ľud usedavo plakal. 2 Vtedy sa oz­val Šekan­ja, syn Jechíela z Élamovcov, a po­vedal Ezdrášovi: Pre­hrešili sme sa proti svoj­mu Bohu tým, že sme si vzali za ženy cudzin­ky z národov krajiny, ale ešte je nádej pre Iz­rael. 3 Za­viažme sa teraz sláv­nost­ne svoj­mu Bohu, že za­pudíme všet­ky ženy, aj deti, ktoré sa im narodili, keď ty, Hos­podin, a tí, čo sa boja pri­kázania nášho Boha, od­porúčate tak urobiť. Nech sa teda po­stupuje podľa zákona! 4 Vstaň, lebo ty to musíš nariadiť, a my ti po­môžeme! Pus­ti sa mužne do toho! 5 Ezdráš teda vstal a vy­zval pop­red­ných kňazov, levitov a celú iz­rael­skú po­spolitosť, aby pri­sahali, že sa za­väzujú konať podľa toh­to slova. Tak aj pri­sahali. 6 Ezdráš sa zdvihol spred Božieho domu, išiel do izby El­jášibov­ho syna Jehóchanana a tam prenocoval. Nejedol však chlieb a ne­pil vodu, lebo žialil pre hriech tých, čo prišli zo zajatia. 7 Po­tom vy­hlásili po Jud­sku a po Jeruzaleme, aby sa všet­ci na­vráten­ci zišli do Jeruzalema. 8 Každému, kto sa nedo­staví do troch dní podľa uznesenia vr­ch­nos­ti a starších, nech kliat­ba stih­ne celý jeho majetok a on sám nech je vy­lúčený z obce tých, čo prišli zo zajatia! Súhlas zídeného ľudu9 Do troch dní sa zišli do Jeruzalema všet­ci jud­skí a ben­jamín­ski muži. Bolo to v deviatom mesiaci, dvad­siateho dňa toho mesiaca. Celý národ sedel na prie­s­trans­tve pred Božím domom a triasol sa pre samot­nú vec i pre lejaky. 10 Vtedy vstal kňaz Ezdráš a po­vedal im: Pre­hrešili ste sa tým, že ste sa poženili s cudzinkami a tak ste rozm­nožili pre­vinenie iz­rael­ského ľudu. 11 Pre­to sa teraz vy­znaj­te Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, urob­te mu po vôli a od­deľte sa od národov tej­to krajiny a od cudziniek! 12 Celé zhromaždenie od­povedalo veľkým hlasom: Sme po­vin­ní urobiť tak, ako nám hovoríš. 13 No ľud je počet­ný, je čas dažďov a ne­vyd­ržíme stáť von­ku. Ok­rem toho to nie je práca na jeden deň ani na dva, lebo sme sa veľmi mnohí pre­vinili v tejto veci. 14 Pre­to prosíme, nech naši pred­stavení za­stupujú celú obec a všet­ci, čo sa v našich mes­tách poženili s cudzinkami, prídu v určenom čase so staršími a so sud­cami jed­not­livých miest, kým sa od nás ne­od­vráti páľava hnevu nášho Boha pre túto vec. 15 Iba Asahélov syn Jonatán a Tik­vov syn Jach­zeja sa vzop­reli proti tomu; Mešul­lám a levita Šab­betaj ich pod­porovali. 16 No na­vráten­ci tak urobili. Kňaz Ezdráš si vy­bral mužov, pred­stavených rodov podľa jed­not­livých rodín. Všet­ci boli za­značení podľa mena. Za­sad­li v prvý deň desiateho mesiaca a skúmali tú vec. 17 Do pr­vého dňa pr­vého mesiaca skončili prípady všet­kých, čo sa poženili s cudzinkami. Menoslov previnilcov18 Vy­šlo najavo, že z kňazských synov si po­brali cudzie ženy títo: zo synov Jócadakov­ho syna Jéšuu a z jeho bratov: Maaséja, Elíezer, Jaríb a Gedal­ja. 19 Za­ručili sa, že svoje ženy pre­pus­tia a že za svoj po­klesok obetujú barana zo stáda. 20 Z Immérových synov: Chanáni a Zebad­ja. 21 Z Chárimových synov: Maaséja, Élija, Šemaja, Jechíel a Uzzija. 22 Z Pašchúrových synov: El­jóenaj, Maaséja, Jišmáel, Ne­taneel, Józabad a Elása. 23 Z levitov Józabad, Šimei, Kelája zvaný Kelíta, Petach­ja, Jehúda a Elíezer. 24 Zo spevákov El­jášib a z vrátnikov Šal­lúm, Telem a Úri. 25 Ďalej z izraelského ľudu: z Paróšových synov: Rameja, Jiz­zija, Mal­kija, Mij­jámin, Eleazár, Mal­kija a Benája. 26 Z Élamových synov: Mat­tan­ja, Zekar­ja, Jechíel, Ab­di, Jeremót a Élija. 27 Zo Za­ttúových synov: El­jóenaj, El­jášib, Mat­tan­ja, Jeremót, Zábad a Azíza. 28 Z Bébajových synov: Jehóchanan, Chanan­ja, Za­bbaj, At­láj. 29 Z Bániových synov: Mešul­lám Mal­lúk, Adája, Jášub, Šeál, Jeremót. 30 Z Pachat-Moábových synov: Ad­na, Kelal, Benája, Maaséja, Mat­tan­ja, Becaleel, Bin­núj a Menašše. 31 Z Chárimových synov: Elíezer, Jiššija, Mal­kija, Šemaja, Šimeón, 32 Ben­jamín, Mal­lúk, Šemar­ja. 33 Z Chášumových synov: Mat­tenaj, Mat­tat­ta, Zábad, Elífelet, Jerémaj, Menašše, Šimei. 34 Z Bániových synov: Maadaj, Am­rám, Úel, 35 Benája, Béd­ja, Keluhi, 36 Van­ja, Meremót, El­jášib, 37 Mat­tan­ja, Mat­tenaj, Jaasáv, 38 Báni, Bin­núj, Šimei, 39 Šelem­ja, Nátan, Adája, 40 Mak­nad­baj, Šášaj, Šáraj, 41 Azareel, Šelem­ja, Šemar­ja, 42 Šal­lúm Amar­ja a Jósef. 43 Z Nebóových synov: Jeíel, Mat­tit­ja, Zábad, Zebína, Jad­dav, Joel a Benája. 44 Títo všet­ci si vzali cudzin­ky. Boli medzi nimi už aj také, ktoré mali deti.

EkumenickýEzdráš10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček