Ekumenický2. Mojžišova8,27

2. Mojžišova 8:27

Exodus

Hos­podin vy­počul Mojžišovu pros­bu. Muchy od­leteli od faraóna, od jeho služob­níkov i od jeho ľudu, takže nezos­tala ani jediná.


Verš v kontexte

26 Po­tom Mojžiš od­išiel od faraóna a prosil Hos­podina. 27 Hos­podin vy­počul Mojžišovu pros­bu. Muchy od­leteli od faraóna, od jeho služob­níkov i od jeho ľudu, takže nezos­tala ani jediná. 28 Faraónovo srd­ce zo­stalo naďalej za­tvrd­nuté a ľud ne­prepus­til.

späť na 2. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

27 Poj­deme ces­ty troch dní na púšť a tam budeme obetovať bit­né obeti Hospodinovi, svoj­mu Bohu, tak ako nám hovoril.

Evanjelický

27 Hos­podin učinil podľa Mojžišovej pros­by a od­stránil bodavý hmyz od faraóna, od jeho služob­níkov a od jeho ľudu; nezos­talo ani jedinej muchy.

Ekumenický

27 Hos­podin vy­počul Mojžišovu pros­bu. Muchy od­leteli od faraóna, od jeho služob­níkov i od jeho ľudu, takže nezos­tala ani jediná.

Bible21

27 Hos­po­din splnil Mo­jžíšovu prosbu a zbavil fa­rao­na, jeho dvořa­ny i jeho lid toho mrač­na much; ne­zůsta­la ani je­diná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček