Ekumenický2. Mojžišova7,5

2. Mojžišova 7:5

Exodus

Keď vy­striem svoju ruku na Egypt a vy­vediem z neho Iz­raelitov, vtedy Egypťania po­znajú, že ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

4 Faraón vás ne­pos­lúch­ne, ale ja položím ruku na Egypt a po­mocou tvr­dých tres­tov vy­vediem z Egypta svoje od­diely, svoj ľud, Iz­raelitov. 5 Keď vy­striem svoju ruku na Egypt a vy­vediem z neho Iz­raelitov, vtedy Egypťania po­znajú, že ja som Hos­podin. 6 Mojžiš a Áron urobili všet­ko tak, ako im pri­kázal Hos­podin, tak to urobili.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 A zvedia Egypťania, že ja som Hospodin, keď vy­striem svoju ruku na Egypt a vy­vediem synov Iz­raelových z ich stredu.

Evanjelický

5 Po­tom Egypt po­zná, že ja som Hos­podin, keď vy­striem svoju ruku proti Egyp­tu a vy­vediem Iz­rael­cov spro­stred neho.

Ekumenický

5 Keď vy­striem svoju ruku na Egypt a vy­vediem z neho Iz­raelitov, vtedy Egypťania po­znajú, že ja som Hos­podin.

Bible21

5 Až na Egypt do­leh­ne má ruka a vy­ve­du syny Iz­rae­le z je­jich stře­du, teh­dy Egypťané po­znají, že já jsem Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček