Ekumenický2. Mojžišova7,23

2. Mojžišova 7:23

Exodus

Faraón sa ob­rátil a od­išiel do svoj­ho domu. Ani toto si ne­pripus­til k srdcu.


Verš v kontexte

22 To is­té však urobili aj egypt­skí vešt­ci svojimi čarami. Faraónovo srd­ce sa za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin. 23 Faraón sa ob­rátil a od­išiel do svoj­ho domu. Ani toto si ne­pripus­til k srdcu. 24 Všet­ci Egypťania kopali stud­ne na okolí Nílu, aby zís­kali pit­nú vodu, pre­tože vodu z Nílu ne­moh­li piť.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 A fara­on ob­rátiac sa od­išiel do svoj­ho domu a ne­priložil ani k tomu svoj­ho srd­ca.

Evanjelický

23 Faraón sa ob­rátil, od­išiel domov a ne­pripus­til si k srd­cu ani toto.

Ekumenický

23 Faraón sa ob­rátil a od­išiel do svoj­ho domu. Ani toto si ne­pripus­til k srdcu.

Bible21

23 Fa­rao se otočil a šel do­mů. Vůbec si to ne­vzal k srd­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček