Ekumenický2. Mojžišova7,19

2. Mojžišova 7:19

Exodus

Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi si palicu a vy­stri ruky nad egypt­ské vody, nad ich po­toky, níl­ske kanály, jazerá a nad všet­ky vod­né nád­rže. Zmenia sa na krv. V celom Egyp­te, ešte aj v drevených a kamen­ných nádobách bude krv.


Verš v kontexte

18 Aj ryby, čo sú v Níle, po­hynú. Níl bude pách­nuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu. 19 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi si palicu a vy­stri ruky nad egypt­ské vody, nad ich po­toky, níl­ske kanály, jazerá a nad všet­ky vod­né nád­rže. Zmenia sa na krv. V celom Egyp­te, ešte aj v drevených a kamen­ných nádobách bude krv. 20 Mojžiš a Áron spl­nili Hos­podinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služob­níkov ud­rel vodu Nílu a všet­ka voda v ňom sa zmenila na krv.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­tom riekol Hos­podin Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi svoju palicu a vy­stri svoju ruku na vody Egypťanov, na ich rieky, na ich po­toky a na ich jazerá i na všet­ky nád­rže ich vôd, a ob­rátia sa na krv, a bude krv po celej zemi Egypt­skej ako v drevených tak i v kamen­ných nádobách.

Evanjelický

19 Po­tom riekol Hos­podin Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi si palicu a vy­stri ruku na egypt­ské vody, nad ich rieky a kanály, nad močiare a vod­né nád­rže a pre­menia sa na krv; i bude krv v celom Egyp­te, v nádobách drevených i kamen­ných.

Ekumenický

19 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi si palicu a vy­stri ruky nad egypt­ské vody, nad ich po­toky, níl­ske kanály, jazerá a nad všet­ky vod­né nád­rže. Zmenia sa na krv. V celom Egyp­te, ešte aj v drevených a kamen­ných nádobách bude krv.

Bible21

19 Hos­po­din dále Mo­jžíšovi ře­kl: „Řekni Áro­novi, ať vez­me svou hůl a na­přáh­ne ji k egyptským vodám – k je­jich průplavům, říčním ra­menům i mokřinám, ke všem je­jich vodním nádržím – ať se pro­mění v krev! Po ce­lé egyptské zemi bude krev, dokon­ce i ve džbe­rech a džbánech.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček