Ekumenický2. Mojžišova7,16

2. Mojžišova 7:16

Exodus

Po­vieš mu: Hos­podin, Boh Heb­rejov, ma po­siela k tebe s odkazom: Pre­pusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho do­siaľ ne­pos­lúchol.


Verš v kontexte

15 K faraónovi choď ráno, keď pôj­de k vode, po­stav sa pred neho na brehu Nílu a vez­mi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada. 16 Po­vieš mu: Hos­podin, Boh Heb­rejov, ma po­siela k tebe s odkazom: Pre­pusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho do­siaľ ne­pos­lúchol. 17 Pre­to Hos­podin hovorí: Podľa toh­to po­znáš, že ja som Hos­podin: Po­zri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, ud­riem vodu v Níle a tá sa zmení na krv.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 A po­vieš mu: Hos­podin, Bôh Heb­rejov, ma po­slal k tebe, aby som ti po­vedal: Pre­pus­ti môj ľud, aby mi slúžili na púšti. Ale hľa, ne­pos­lúchol si až doteraz.

Evanjelický

16 Po­vedz mu: Hos­podin, Boh Heb­rej­cov, ma po­slal k tebe s roz­kazom: Pre­pusť môj ľud, nech mi slúži na púšti; ale až do­siaľ si ne­pos­lúchol.

Ekumenický

16 Po­vieš mu: Hos­podin, Boh Heb­rejov, ma po­siela k tebe s odkazom: Pre­pusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho do­siaľ ne­pos­lúchol.

Bible21

16 a řekni mu: ‚Hos­po­din, Bůh Hebrej­ů, mě k to­bě po­slal se slovy: ‚Pro­pu­sť můj lid, aby mi slouži­li na poušti!‘ a hle, až do­sud jsi ne­ch­těl upo­s­lech­nout.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček