Ekumenický2. Mojžišova6,13

2. Mojžišova 6:13

Exodus

Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im po­kyny pre Iz­raelitov a pre faraóna, egypt­ského kráľa, ktoré mali umožniť od­chod Iz­raelitov z Egypta.


Verš v kontexte

12 Mojžiš však po­vedal Hos­podinovi: Ak ma ne­počúvajú Iz­raeliti, ako ma po­slúch­ne faraón? ! Ok­rem toho nie som výrečný. 13 Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im po­kyny pre Iz­raelitov a pre faraóna, egypt­ského kráľa, ktoré mali umožniť od­chod Iz­raelitov z Egypta. 14 Toto sú pred­stavitelia ich rodín: synovia Rúbena, po­tom­kovia Iz­raelov­ho pr­vorodeného: Chanók a Pal­lú, Chec­rón a Kar­mí; to sú Rúbenove rody.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 A Hos­podin Hovoril Mojžišovi a Áronovi a pri­kázal im, aby išli k synom Iz­raelovým a k fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a aby vy­vied­li synov Iz­raelových z Egypt­skej zeme.

Evanjelický

13 Hos­podin však roz­kázal Mojžišovi a Áronovi ísť k Iz­rael­com a k faraónovi, egypt­skému kráľovi a vy­viesť Iz­rael­cov z Egyp­ta.

Ekumenický

13 Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im po­kyny pre Iz­raelitov a pre faraóna, egypt­ského kráľa, ktoré mali umožniť od­chod Iz­raelitov z Egypta.

Bible21

13 Hos­po­din pak mlu­vil k Mo­jžíšovi a Áro­novi a dal jim příka­zy ohledně synů Iz­rae­le i ohledně egyptského krále fa­rao­na. Ře­kl jim, ať vy­vedou Iz­rae­li­ty z Egyp­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček