Ekumenický2. Mojžišova34,9

2. Mojžišova 34:9

Exodus

a hovoril: Pane, ak som zís­kal tvoju priazeň, prosím, Pane, poď medzi nás! Je to síce tvrdo­šij­ný ľud, ale od­pusť nám viny a hriechy a prij­mi nás ako svoje vlast­níc­tvo.


Verš v kontexte

8 Mojžiš sa rých­lo sklonil až po zem, klaňal sa 9 a hovoril: Pane, ak som zís­kal tvoju priazeň, prosím, Pane, poď medzi nás! Je to síce tvrdo­šij­ný ľud, ale od­pusť nám viny a hriechy a prij­mi nás ako svoje vlast­níc­tvo. 10 Vtedy Hos­podin po­vedal: Ja s vami uzav­riem zmluvu. Pred všet­kým tvojím ľudom budem robiť divy, aké sa ne­stali na celej zemi ani v nijakom národe. Všetok ľud, upro­stred ktorého si, uvidí Hos­podinovo dielo. To, čo s tebou urobím, vy­volá úžas.

späť na 2. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­vedal: Prosím, jest­li som našiel milosť v tvojich očiach, ó, Pane, prosím, nech ide Pán v našom strede, lebo je to ľud tvr­dej šije, a od­pus­tíš našu ne­právosť a náš hriech a prij­meš nás za svoje dedičs­tvo!

Evanjelický

9 a po­vedal: Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán upro­stred nás, lebo je to ľud tvrdo­hlavý; od­pusť naše viny a hriechy a urob nás svojím vlast­níc­tvom.

Ekumenický

9 a hovoril: Pane, ak som zís­kal tvoju priazeň, prosím, Pane, poď medzi nás! Je to síce tvrdo­šij­ný ľud, ale od­pusť nám viny a hriechy a prij­mi nás ako svoje vlast­níc­tvo.

Bible21

9 Po­tom ře­kl: „Pane můj, máš-li ve mně za­líbení, ať pro­sím jde můj Pán upro­střed nás, ačko­li je to tvrdošíjný lid. Odpu­sť naši ne­pravost i hřích a při­jmi nás jako své vlastní!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček