Ekumenický2. Mojžišova34,3

2. Mojžišova 34:3

Exodus

Ni­kto však ne­smie vy­stúpiť s tebou a ni­kto nech sa ne­ukazuje na celom vr­chu. Ba ani ov­ce, ani dobytok sa ne­smú pásť oproti tomuto vr­chu.


Verš v kontexte

2 Buď pri­pravený! Ráno vy­stúpiš na vrch Sinaj a na jeho končiari sa po­stavíš ku mne. 3 Ni­kto však ne­smie vy­stúpiť s tebou a ni­kto nech sa ne­ukazuje na celom vr­chu. Ba ani ov­ce, ani dobytok sa ne­smú pásť oproti tomuto vr­chu. 4 Mojžiš teda vy­kresal dve kamen­né tabule, ako tie pred­chádzajúce. Včas­ráno vstal, vy­stúpil na vrch Sinaj, ako mu pri­kázal Hos­podin a vzal do rúk obe kamen­né tabule.

späť na 2. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

3 Ni­kto ne­vyj­de hore s tebou, ani nech sa ni­kto ne­ukáže na celom tom vr­chu, ani ovce ani voly nech sa ne­pasú na­proti tomu vr­chu.

Evanjelický

3 Ni­kto nech ne­vychádza s tebou a ni­kto nech sa ne­ukáže na celom vr­chu; ani ov­ca, ani dobytok nech sa ne­pasú na­proti vr­chu.

Ekumenický

3 Ni­kto však ne­smie vy­stúpiť s tebou a ni­kto nech sa ne­ukazuje na celom vr­chu. Ba ani ov­ce, ani dobytok sa ne­smú pásť oproti tomuto vr­chu.

Bible21

3 Nikdo ať ale ne­vy­stu­puje s te­bou. Na ce­lé hoře se nikdo ne­smí ani ukázat. Ani brav a skot ať se před touto ho­rou nepase.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček