Ekumenický2. Mojžišova31,6

2. Mojžišova 31:6

Exodus

Pri­dal som k nemu Oholíaba, Achísamakov­ho syna, z Dánovho kmeňa. Každému schop­nému remesel­níkovi som vložil do srd­ca múd­rosť, aby vy­hotovil všet­ko, čo som ti pri­kázal:


Verš v kontexte

5 opracúvať drahokamy na osadzovanie, vy­rezávať drevo a konať akúkoľvek prácu. 6 Pri­dal som k nemu Oholíaba, Achísamakov­ho syna, z Dánovho kmeňa. Každému schop­nému remesel­níkovi som vložil do srd­ca múd­rosť, aby vy­hotovil všet­ko, čo som ti pri­kázal: 7 stan stretávania, ar­chu svedec­tva, vr­ch­nák na ňu a os­tat­né prís­lušen­stvo stanu,

späť na 2. Mojžišova, 31

Príbuzné preklady Roháček

6 A ja, hľa, dal som Aholiába, syna Achisámachov­ho, z pokolenia Dánov­ho, aby pracoval s ním, a do srd­ca všet­kých, k­torí sú múdreho srd­ca, dal som múd­rosť, a spravia všet­ko, čo som ti pri­kázal:

Evanjelický

6 A hľa, pri­dal som k nemu Oholiába, Achísámáchov­ho syna z kmeňa Dán. Každému schop­nému dal som do srd­ca múd­rosť, aby urobili všet­ko, čo som ti pri­kázal,

Ekumenický

6 Pri­dal som k nemu Oholíaba, Achísamakov­ho syna, z Dánovho kmeňa. Každému schop­nému remesel­níkovi som vložil do srd­ca múd­rosť, aby vy­hotovil všet­ko, čo som ti pri­kázal:

Bible21

6 Hle, při­dal jsem mu také Oho­li­a­ba, syna Achi­sa­machova z poko­lení Dan. A každého na­daného ře­me­s­lníka jsem ob­dařil důmys­lem, aby zho­tovi­li vše, co jsem ti přikázal:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček