Ekumenický2. Mojžišova31,17

2. Mojžišova 31:17

Exodus

To je trvalé znamenie medzi mnou a Iz­raelit­mi, lebo za šesť dní utvoril Hos­podin nebo a zem, ale v siedmy deň od­počíval a od­dychoval.


Verš v kontexte

16 Nech Iz­raeliti za­chovávajú deň sobot­ného od­počin­ku a do­držiavajú ho vo všet­kých po­koleniach ako večnú zmluvu. 17 To je trvalé znamenie medzi mnou a Iz­raelit­mi, lebo za šesť dní utvoril Hos­podin nebo a zem, ale v siedmy deň od­počíval a od­dychoval. 18 Keď Hos­podin na vr­chu Sinaj do­končil svoj roz­hovor s Mojžišom, dal mu dve tabule svedec­tva, kamen­né tabule písané Božím prs­tom.

späť na 2. Mojžišova, 31

Príbuzné preklady Roháček

17 Je to znamením medzi mnou a medzi syn­mi Iz­raelovými na veky; lebo šesť dní činil Hos­podin nebesia a zem a sied­meho dňa pre­stal a od­dýchol si.

Evanjelický

17 Toto bude večným znamením medzi mnou a Iz­rael­cami, lebo Hos­podin za šesť dní utvoril nebesá i zem a na sied­my od­počíval a od­dychoval.

Ekumenický

17 To je trvalé znamenie medzi mnou a Iz­raelit­mi, lebo za šesť dní utvoril Hos­podin nebo a zem, ale v siedmy deň od­počíval a od­dychoval.

Bible21

17 Je to věčné zna­mení mezi mnou a syny Iz­rae­le. V šesti dnech to­tiž Hos­po­din uči­nil nebe i ze­mi, ale sedmého dne odpoči­nul a nabral dech.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček