Ekumenický2. Mojžišova24,3

2. Mojžišova 24:3

Exodus

Keď sa Mojžiš vrátil, vy­rozp­rával ľudu všet­ky Hos­podinove slová a všet­ky práv­ne ustanovenia. Všetok ľud jed­no­hlas­ne od­povedal: Budeme pl­niť všet­ko, čo Hos­podin po­vedal.


Verš v kontexte

2 K Hospodinovi sa pri­blíži len Mojžiš; os­tat­ní sa ne­prib­lížia, ani ľud ne­vys­túpi s ním. 3 Keď sa Mojžiš vrátil, vy­rozp­rával ľudu všet­ky Hos­podinove slová a všet­ky práv­ne ustanovenia. Všetok ľud jed­no­hlas­ne od­povedal: Budeme pl­niť všet­ko, čo Hos­podin po­vedal. 4 Mojžiš na­písal všet­ky Hos­podinove slová. Včas­ráno vstal a na úpätí vr­chu po­stavil ol­tár i dvanásť po­svät­ných stĺpov pre dvanásť kmeňov Iz­raela.

späť na 2. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tom prišiel Mojžiš a roz­povedal ľudu všet­ky slová Hos­podinove i všet­ky súdy. A všetok ľud od­povedal jed­ným hlasom, a riek­li: Všet­ky slová, ktoré hovoril Hos­podin, budeme robiť.

Evanjelický

3 Po­tom Mojžiš prišiel a roz­povedal ľudu všet­ky Hos­podinove slová i všet­ky práv­ne pred­pisy. A všetok ľud jed­no­hlas­ne od­vetil: Budeme pl­niť všet­ky slová, ktoré vy­slovil Hos­podin.

Ekumenický

3 Keď sa Mojžiš vrátil, vy­rozp­rával ľudu všet­ky Hos­podinove slová a všet­ky práv­ne ustanovenia. Všetok ľud jed­no­hlas­ne od­povedal: Budeme pl­niť všet­ko, čo Hos­podin po­vedal.

Bible21

3 Když pak Mo­jžíš přišel a předne­sl lidu všech­na Hos­po­di­nova slova a všech­ny záko­ny, vše­chen lid od­po­věděl jedním hla­sem: „Bu­de­me dělat vše, co Hos­po­din řekl!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček