Ekumenický2. Mojžišova2,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Mojžišova 2:22

Exodus

Porodila mu syna a dal mu meno Geršóm. Po­vedal totiž: Stal som sa pri­sťahoval­com v cudzej krajine.


Verš v kontexte

21 Mojžiš sa roz­hodol zo­stať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dcéru Cip­póru za ženu. 22 Porodila mu syna a dal mu meno Geršóm. Po­vedal totiž: Stal som sa pri­sťahoval­com v cudzej krajine. 23 Po dl­hšom čase egypt­ský kráľ zo­mrel. Iz­raeliti však stále stenali a kričali pod ťar­chou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vy­stupovalo k Bohu.

späť na 2. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 A porodila syna, a na­zval jeho meno Geršom, lebo po­vedal: Po­hos­tín som v cudzej zemi.

Evanjelický

22 Tá porodila syna a on mu dal meno Géršóm, lebo po­vedal: Cudzin­com som bol v cudzej krajine.

Ekumenický

22 Porodila mu syna a dal mu meno Geršóm. Po­vedal totiž: Stal som sa pri­sťahoval­com v cudzej krajine.

Bible21

22 Když po­ro­di­la sy­na, dal mu Mo­jžíš jméno Geršom, Přis­těhovalec, ne­boť ře­kl: „Byl jsem přis­těhoval­cem v cizí zemi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček