Ekumenický2. Mojžišova18,8

2. Mojžišova 18:8

Exodus

Po­tom Mojžiš vy­rozp­rával svoj­mu tesťovi všet­ko, čo Hos­podin urobil faraónovi a Egypťanom pre Iz­rael, ako aj o všetkých stras­tiach, s ktorými sa stret­li na ces­te, a ako ich Hos­podin vy­slobodil.


Verš v kontexte

7 Mojžiš vy­šiel v ústrety svoj­mu tesťovi, po­klonil sa mu a po­boz­kal ho. Vzájom­ne si zaželali po­koj a vošli do stanu. 8 Po­tom Mojžiš vy­rozp­rával svoj­mu tesťovi všet­ko, čo Hos­podin urobil faraónovi a Egypťanom pre Iz­rael, ako aj o všetkých stras­tiach, s ktorými sa stret­li na ces­te, a ako ich Hos­podin vy­slobodil. 9 Jit­ro sa tešil zo všet­kého dob­rého, čo Hos­podin urobil pre Iz­rael, keď ho vy­slobodil z područia Egypťanov.

späť na 2. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

8 A Mojžiš rozp­rával svoj­mu svok­rovi všet­ko, čo učinil Hos­podin fara­onovi a Egypťanom pre Iz­raela, o všet­kých ťažkos­tiach, ktoré pri­chádzaly na nich na ces­te, a jako ich po každé vytrhnul Hos­podin.

Evanjelický

8 Mojžiš poroz­prával svoj­mu tesťovi všet­ko, čo Hos­podin učinil faraónovi a Egyp­tu pre Iz­rael, i o všet­kých stras­tiach, ktoré ich pos­tih­li na ces­te, a ako ich Hos­podin vy­slobodil.

Ekumenický

8 Po­tom Mojžiš vy­rozp­rával svoj­mu tesťovi všet­ko, čo Hos­podin urobil faraónovi a Egypťanom pre Iz­rael, ako aj o všetkých stras­tiach, s ktorými sa stret­li na ces­te, a ako ich Hos­podin vy­slobodil.

Bible21

8 Tam Mo­jžíš vy­právěl své­mu tchánovi o všem, co Hos­po­din kvů­li Iz­rae­li uči­nil fa­rao­novi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je po­tkaly na cestě, a jak je Hos­po­din pokaždé vy­svo­bo­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček