Ekumenický2. Mojžišova16,20

2. Mojžišova 16:20

Exodus

Nie­ktorí však Mojžiša ne­pos­lúch­li a niečo si ponechali na ráno. Sčer­vivelo im to a za­páchalo. Mojžiš sa na nich roz­hneval.


Verš v kontexte

19 Mojžiš im po­vedal: Nech si z toho ni­kto ne­od­kladá na ráno! 20 Nie­ktorí však Mojžiša ne­pos­lúch­li a niečo si ponechali na ráno. Sčer­vivelo im to a za­páchalo. Mojžiš sa na nich roz­hneval. 21 Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto koľko zjedol. Keď začalo hriať sln­ko, roz­topilo sa to.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 Avšak ne­pos­lúch­li Mojžiša, lež nie­ktorí ponechali z toho niečo až do rána, ale sčer­vivelo a zo­sm­radilo sa. Pre­to sa na­hneval na nich Mojžiš.

Evanjelický

20 Ne­pos­lúch­li však Mojžiša, ale nie­ktorí si ponechali z toho na ráno, i sčer­vivelo sa to a pách­lo; Mojžiš sa na nich na­hneval.

Ekumenický

20 Nie­ktorí však Mojžiša ne­pos­lúch­li a niečo si ponechali na ráno. Sčer­vivelo im to a za­páchalo. Mojžiš sa na nich roz­hneval.

Bible21

20 ale oni Mo­jžíše ne­po­s­lech­li. Něk­teří si něco ne­cha­li na zítřek, a to jim zčervivělo a za­smrádlo. Mo­jžíš se pro­to na ně hněval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček