Ekumenický2. Mojžišova16,1

2. Mojžišova 16:1

Exodus

Celá iz­rael­ská po­spolitosť od­išla z Élimu a pät­nás­ty deň druhého mesiaca po od­chode z Egypta prišla na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom.


Verš v kontexte

1 Celá iz­rael­ská po­spolitosť od­išla z Élimu a pät­nás­ty deň druhého mesiaca po od­chode z Egypta prišla na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom. 2 Celá iz­rael­ská po­spolitosť re­ptala proti Mojžišovi a Áronovi. 3 Iz­raeliti im hovorili: Radšej sme moh­li po­mrieť Hos­podinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hr­n­coch mäsa a najed­li sme sa chleba do sýtos­ti. Vy ste nás však vy­vied­li na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vy­hubili hladom.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A odíduc z Élima prišli, celá obec synov Iz­raelových, na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a medzi Sinaim, pät­nás­teho dňa druhého mesiaca po ich vy­j­dení z Egypt­skej zeme.

Evanjelický

1 Po­tom sa celý zbor Iz­rael­cov po­hol z Élimu. Na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom, prišli v pät­nás­ty deň druhého mesiaca po vy­j­dení z Egyp­ta.

Ekumenický

1 Celá iz­rael­ská po­spolitosť od­išla z Élimu a pät­nás­ty deň druhého mesiaca po od­chode z Egypta prišla na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom.

Bible21

1 Po­tom vy­táh­li z Eli­mu. V patnáctý den druhého měsíce po je­jich od­cho­du z Egyp­ta přiš­la ce­lá iz­rael­ská obec na poušť Sin ležící mezi Eli­mem a Si­najem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček