Ekumenický2. Mojžišova11,10

2. Mojžišova 11:10

Exodus

Mojžiš a Áron všet­ky tie zá­zraky pred faraónom urobili, no Hos­podin faraónovo srd­ce za­tvr­dil, takže Iz­raelitov zo svojej krajiny ne­prepus­til.


Verš v kontexte

8 Po­tom prídu ku mne všet­ci tvoji služob­níci, po­klonia sa mi a budú prosiť: Odíď aj so všet­kým svojím ľudom, ktorý ťa na­sleduje. Po­tom odídem. Po­tom Mojžiš od­išiel od faraóna veľmi roz­hnevaný. 9 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Faraón vás ne­pos­lúch­ne, pre­to sa v Egypte stane ešte veľa mojich zá­zrakov. 10 Mojžiš a Áron všet­ky tie zá­zraky pred faraónom urobili, no Hos­podin faraónovo srd­ce za­tvr­dil, takže Iz­raelitov zo svojej krajiny ne­prepus­til.

späť na 2. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

10 A Mojžiš a Áron činili všet­ky tieto zá­zraky pred fara­onom. Ale Hos­podin za­tvr­dil srd­ce fara­onovo, takže ne­prepus­til synov Iz­raelových zo svojej zeme.

Evanjelický

10 Mojžiš a Áron však robili všet­ky tie zá­zraky pred faraónom; ale Hos­podin za­tvr­dil faraónovo srd­ce tak, že ne­prepus­til Iz­rael­cov zo svojej krajiny.

Ekumenický

10 Mojžiš a Áron všet­ky tie zá­zraky pred faraónom urobili, no Hos­podin faraónovo srd­ce za­tvr­dil, takže Iz­raelitov zo svojej krajiny ne­prepus­til.

Bible21

10 Mo­jžíš a Áron před fa­rao­nem vy­ko­na­li všech­ny tyto divy. Hos­po­din ale po­sí­lil fa­rao­novu hrdost, a tak Iz­rae­li­ty ze své země ne­pro­pustil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček