Ekumenický2. Mojžišova11,1

2. Mojžišova 11:1

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ešte jed­nou ranou za­siah­nem faraóna a Egypt. Po­tom vás pre­pus­tí; ba nielen pre­pus­tí, ale priam vás vy­ženie.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ešte jed­nou ranou za­siah­nem faraóna a Egypt. Po­tom vás pre­pus­tí; ba nielen pre­pus­tí, ale priam vás vy­ženie. 2 Po­vedz teda ľudu, aby si každý muž vy­žiadal od svoj­ho priateľa a každá žena od svojej sused­ky striebor­né a zlaté pred­mety. 3 Hos­podin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Mojžiša si totiž v Egypte mimoriad­ne vážili faraónovi služob­níci i jeho ľud.

späť na 2. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Ešte jed­nu ranu uvediem na fara­ona a na Egypt, a po­tom vás pre­pus­tí od­tiaľto. A nie len že vás cele pre­pus­tí, ale vás ešte i poženie od­tiaľto.

Evanjelický

1 Hos­podin riekol Mojžišovi: Ešte jed­nu ranu uvediem na faraóna a Egypt, po­tom vás od­tiaľ pre­pus­tí; nielenže vás ú­pl­ne pre­pus­tí, ale vy­ženie vás od­tiaľ.

Ekumenický

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ešte jed­nou ranou za­siah­nem faraóna a Egypt. Po­tom vás pre­pus­tí; ba nielen pre­pus­tí, ale priam vás vy­ženie.

Bible21

1 Po­tom Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Za­sadím fa­rao­novi a Egyp­tu ještě jednu ránu a po­tom vás od­sud pro­pustí. Pro­pustí vás nadob­ro, pří­mo vás od­sud vy­žene.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček