Ekumenický2. Mojžišova10,2

2. Mojžišova 10:2

Exodus

a ty si mohol rozp­rávať svojim synom a vnukom o tom, čo som vy­konal v Egypte, ako aj o znameniach, ktoré som medzi nimi urobil, aby ste vedeli, že ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

1 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi. Ja som za­tvr­dil jeho srd­ce i srd­ce jeho služob­níkov, aby som medzi nimi mohol vy­konať tieto svoje znamenia 2 a ty si mohol rozp­rávať svojim synom a vnukom o tom, čo som vy­konal v Egypte, ako aj o znameniach, ktoré som medzi nimi urobil, aby ste vedeli, že ja som Hos­podin. 3 Mojžiš a Áron od­išli k faraónovi a po­vedali mu: Toto hovorí Hos­podin, Boh Heb­rejov: Do­kedy sa budeš zdráhať po­koriť sa predo mnou? Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil!

späť na 2. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 a aby si rozp­rával v uši svoj­ho syna a svoj­ho vnuka to, čo som vy­konal v Egyp­te, a moje znamenia, ktoré som učinil na nich, aby ste vedeli, že ja som Hospodin.

Evanjelický

2 a aby si rozp­rával svojim synom a svojim vnukom, čo som vy­konal v Egyp­te, i o mojich znameniach, ktoré som urobil medzi nimi, aby ste po­znali, že ja som Hos­podin.

Ekumenický

2 a ty si mohol rozp­rávať svojim synom a vnukom o tom, čo som vy­konal v Egypte, ako aj o znameniach, ktoré som medzi nimi urobil, aby ste vedeli, že ja som Hos­podin.

Bible21

2 Svým synům a vnukům bu­deš vy­právět o tom, co jsem Egypťanům pro­ve­dl, a o zna­meních, která jsem mezi nimi či­nil, abys­te vědě­li, že já jsem Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček