Ekumenický2. Mojžišova10,19

2. Mojžišova 10:19

Exodus

Hos­podin ob­rátil vietor, takže vích­rica od mora od­nies­la kobyl­ky a vr­h­la ich do vôd Čer­veného mora. Na celom egypt­skom území z nich nezos­tala ani jediná.


Verš v kontexte

18 Mojžiš teda od­išiel od faraóna a prosil Hos­podina. 19 Hos­podin ob­rátil vietor, takže vích­rica od mora od­nies­la kobyl­ky a vr­h­la ich do vôd Čer­veného mora. Na celom egypt­skom území z nich nezos­tala ani jediná. 20 Hos­podin však za­tvr­dil faraónovo srd­ce, takže Iz­raelitov ne­prepus­til.

späť na 2. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 A Hos­podin ob­rátil západ­ný vietor, od mora, veľmi sil­ný, ktorý od­niesol kobyl­ky a vr­hol ich do Čer­veného mora. Nezos­talo ani jedinej kobyl­ky vo všet­kých krajoch Egyp­ta.

Evanjelický

19 Hos­podin zmenil vietor na veľmi sil­ný západ­ný, ktorý od­niesol kobyl­ky a vr­hol ich do Čer­veného mora. Na celom území Egyp­ta nezos­talo ani jed­nej kobyl­ky.

Ekumenický

19 Hos­podin ob­rátil vietor, takže vích­rica od mora od­nies­la kobyl­ky a vr­h­la ich do vôd Čer­veného mora. Na celom egypt­skom území z nich nezos­tala ani jediná.

Bible21

19 Vtom Hos­po­din ob­rá­til k Egyp­tu vel­mi silný západní vítr, který ty ko­bylky odne­sl a vmetl je do Rudého moře. V ce­lém egyptském kra­ji ne­zůsta­la ani ko­bylka!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček