Ekumenický2. Mojžišova1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Mojžišova 1:9

Exodus

Po­vedal svoj­mu ľudu: Keďže iz­rael­ský ľud je počet­nejší a moc­nejší než my,


Verš v kontexte

8 Medzi­tým v Egypte na­stúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už ne­vedel. 9 Po­vedal svoj­mu ľudu: Keďže iz­rael­ský ľud je počet­nejší a moc­nejší než my, 10 uvažuj­me, ako sa voči nemu roz­um­ne za­chovať, aby sa ne­množil, lebo v prípade voj­ny by sa pri­dal k našim ne­priateľom, bojoval by proti nám a od­išiel by z krajiny.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľudu synov Iz­raelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my.

Evanjelický

9 Ten po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľud Iz­rael­cov je počet­nejší a sil­nejší ako my.

Ekumenický

9 Po­vedal svoj­mu ľudu: Keďže iz­rael­ský ľud je počet­nejší a moc­nejší než my,

Bible21

9 Ten ře­kl své­mu li­du: „Iz­rael­ský lid je pro nás pří­liš ve­liký a mo­cný!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček