Ekumenický2. Mojžišova1,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Mojžišova 1:16

Exodus

Keď budete po­máhať pri pôrode heb­rej­ským ženám, daj­te po­zor na po­hlavie: Ak je to chlapec, usmrťte ho, ak dievča, nechaj­te ho nažive!


Verš v kontexte

15 Vtedy egypt­ský kráľ pri­kázal heb­rej­ským pôrod­ným babiciam, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púa: 16 Keď budete po­máhať pri pôrode heb­rej­ským ženám, daj­te po­zor na po­hlavie: Ak je to chlapec, usmrťte ho, ak dievča, nechaj­te ho nažive! 17 Pôrod­né babice sa však báli Boha, nerobili, ako im roz­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 a po­vedal: Keď budete po­máhať heb­rej­ským ženám pri pôrode a budete hľadieť na rodenie, vtedy, ak bude syn, za­bijete ho, a keď dcéra, bude žiť.

Evanjelický

16 Keď po­máhate heb­rej­ským ženám pri pôrode, dávaj­te po­zor na po­hlavie: ak je to syn, usmrťte ho, ale ak dcéra, nechaj­te ju nažive.

Ekumenický

16 Keď budete po­máhať pri pôrode heb­rej­ským ženám, daj­te po­zor na po­hlavie: Ak je to chlapec, usmrťte ho, ak dievča, nechaj­te ho nažive!

Bible21

16 „Až bu­dete Hebrej­kám po­máhat při po­ro­du, dávej­te po­zor, jakého jsou po­hlaví: když to bude syn, za­bij­te ho, když to bude dce­ra, nech­te ji žít.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček