EkumenickýEster8,9

Ester 8:9

V tom čase, v treťom mesiaci, totiž v mesiaci sívan, dvad­siateho tretieho dňa toho mesiaca, za­volali kráľov­ských pisárov. Tí na­písali všet­ko tak, ako pri­kázal Mor­dochaj Židom, sat­rapom, mies­to­držiteľom a kniežatám na územiach, ktoré sa tiah­nu od In­die až po Kúš, stod­vad­siatim sied­mim krajinám, každej krajine v jej pís­me a každému národu v jeho reči, aj Židom ich pís­mom a v ich reči.


Verš v kontexte

8 Vy na­píšte v mene kráľa Židom, čo sa vám zdá naj­lepšie, a za­pečaťte to kráľov­ským pečat­ným prs­teňom. Lis­tinu na­písanú v mene kráľa a za­pečatenú kráľov­ským pečat­ným prs­teňom ne­možno totiž od­volať. 9 V tom čase, v treťom mesiaci, totiž v mesiaci sívan, dvad­siateho tretieho dňa toho mesiaca, za­volali kráľov­ských pisárov. Tí na­písali všet­ko tak, ako pri­kázal Mor­dochaj Židom, sat­rapom, mies­to­držiteľom a kniežatám na územiach, ktoré sa tiah­nu od In­die až po Kúš, stod­vad­siatim sied­mim krajinám, každej krajine v jej pís­me a každému národu v jeho reči, aj Židom ich pís­mom a v ich reči. 10 Dal to na­písať v mene kráľa Ahas­véra, za­pečatil kráľov­ským pečat­ným prs­teňom a rozo­slal lis­tiny rých­lymi po­slami, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch naj­lepšieho chovu.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak boli svolaní pisári kráľovi toho času, tretieho mesiaca, k­torý to mesiac je mesiac sívan, dvad­siateho tretieho dňa toho is­tého mesiaca. A na­písalo sa všet­ko tak, ako to rozkázal Mar­doche­us, Židom a vladárom a voj­vodom a kniežatám krajín, ktoré sa rozp­res­tieraly od In­die až po Et­hi­opiu, sto dvad­sať sedem krajín, každej krajine jej vlast­ným pís­mom a každému národu jeho vlast­ným jazykom i Židom ich vlast­ným pís­mom a ich vlast­ným jazykom.

Evanjelický

9 V tom čase, v treťom mesiaci, totiž v mesiaci síváne, dvad­siateho tretieho dňa toho mesiaca, za­volali kráľov­ských pisárov. Na­písali všet­ko tak, ako Mor­dochaj pri­kázal Židom, sat­rapom, mies­to­držiteľom a kniežatám provin­cií, ktoré sa tiah­nu od In­die až po Kúš, stod­vad­saťsedem provin­ciám, každej provin­cii v jej pís­me a každému národu v jeho reči, aj Židom ich pís­mom a v ich reči.

Ekumenický

9 V tom čase, v treťom mesiaci, totiž v mesiaci sívan, dvad­siateho tretieho dňa toho mesiaca, za­volali kráľov­ských pisárov. Tí na­písali všet­ko tak, ako pri­kázal Mor­dochaj Židom, sat­rapom, mies­to­držiteľom a kniežatám na územiach, ktoré sa tiah­nu od In­die až po Kúš, stod­vad­siatim sied­mim krajinám, každej krajine v jej pís­me a každému národu v jeho reči, aj Židom ich pís­mom a v ich reči.

Bible21

9 Hned teh­dy, tři­a­dvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan, byli svo­láni královští písaři. Přes­ně pod­le Mor­de­chajových po­kynů se na­psalo jak Ži­dům, tak sa­trapům, místo­držícím a před­stavi­te­lům sto sedm­a­dvaceti pro­vin­cií od In­die až po Habeš. Do každé pro­vin­cie se psalo je­jich pís­mem, jedno­mu každé­mu náro­du je­jich jazykem a Ži­dům také je­jich pís­mem a je­jich jazykem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček