EkumenickýEster8,8

Ester 8:8

Vy na­píšte v mene kráľa Židom, čo sa vám zdá naj­lepšie, a za­pečaťte to kráľov­ským pečat­ným prs­teňom. Lis­tinu na­písanú v mene kráľa a za­pečatenú kráľov­ským pečat­ným prs­teňom ne­možno totiž od­volať.


Verš v kontexte

7 Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter a Židovi Mor­dochajovi: Hľa, Es­ter som dal dom Hámana, ktorého obesili na šibenicu pre­to, že vy­strel svoju ruku proti Židom. 8 Vy na­píšte v mene kráľa Židom, čo sa vám zdá naj­lepšie, a za­pečaťte to kráľov­ským pečat­ným prs­teňom. Lis­tinu na­písanú v mene kráľa a za­pečatenú kráľov­ským pečat­ným prs­teňom ne­možno totiž od­volať. 9 V tom čase, v treťom mesiaci, totiž v mesiaci sívan, dvad­siateho tretieho dňa toho mesiaca, za­volali kráľov­ských pisárov. Tí na­písali všet­ko tak, ako pri­kázal Mor­dochaj Židom, sat­rapom, mies­to­držiteľom a kniežatám na územiach, ktoré sa tiah­nu od In­die až po Kúš, stod­vad­siatim sied­mim krajinám, každej krajine v jej pís­me a každému národu v jeho reči, aj Židom ich pís­mom a v ich reči.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A vy tedy na­píšte Židom, ako sa vám vidí za dob­ré, v mene kráľovom a za­pečaťte prs­teňom kráľovým; lebo pís­mo, ktoré je na­písané v mene kráľovom a je za­pečatené prs­teňom kráľovým, ne­môže byť od­volané.

Evanjelický

8 Vy menom kráľovým na­píšte Židom, čo sa vám zdá naj­lepšie, a za­pečaťte to kráľov­ským pečat­ným prs­teňom. Lebo lis­tinu, na­písanú kráľovým menom a za­pečatenú kráľov­ským pečat­ným prs­teňom, ne­možno od­volať.

Ekumenický

8 Vy na­píšte v mene kráľa Židom, čo sa vám zdá naj­lepšie, a za­pečaťte to kráľov­ským pečat­ným prs­teňom. Lis­tinu na­písanú v mene kráľa a za­pečatenú kráľov­ským pečat­ným prs­teňom ne­možno totiž od­volať.

Bible21

8 Edikt psaný královým jménem a za­pečetěný královým prs­tenem ovšem od­vo­lat nelze. Smí­te však Ži­dům na­psat, co uzná­te za vhodné; piš­te královým jménem a za­pečeť­te to královým prstenem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček