EkumenickýEster8,14

Ester 8:14

Rých­li po­slovia, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch, sa ih­neď cvalom vy­dali na ces­tu podľa kráľov­ho roz­kazu, len čo bol vy­daný zákon v meste Šúšane.


Verš v kontexte

13 Od­pis tej­to lis­tiny má byť vy­daný ako zákon vo všet­kých krajinách, zverej­nený všet­kým národom, aby Židia boli pri­pravení na ten deň a moh­li sa po­mstiť svojim ne­priateľom. 14 Rých­li po­slovia, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch, sa ih­neď cvalom vy­dali na ces­tu podľa kráľov­ho roz­kazu, len čo bol vy­daný zákon v meste Šúšane. 15 Mor­dochaj od­išiel od kráľa v kráľovskom rúchu z modrého pur­puru a ba­vl­ny, s veľkou zlatou korunou a v plášti z jemného ľanu a čer­veného pur­puru. Mes­to Šúšan jasalo a radovalo sa.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 A tedy behúni, ktorí jaz­dili na rých­lych koňoch vladár­skych, vy­šli súrení súc a hnaní slovom kráľovým, aby sa ponáhľali. A zákon bol vy­daný na hrade Súsane.

Evanjelický

14 Rých­li po­slovia, jaz­diaci na pl­no­krv­ných koňoch, sa ih­neď trys­kom vy­dali na ces­tu podľa kráľov­ho roz­kazu, akonáh­le bol vy­daný zákon v mes­te Šúšáne.

Ekumenický

14 Rých­li po­slovia, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch, sa ih­neď cvalom vy­dali na ces­tu podľa kráľov­ho roz­kazu, len čo bol vy­daný zákon v meste Šúšane.

Bible21

14 Jízdní po­s­lové na koních z říšského hře­bčin­ce na králův příkaz ne­pro­dleně vy­razi­li a zákon byl vy­hlášen i v súském paláci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček