EkumenickýEster8,13

Ester 8:13

Od­pis tej­to lis­tiny má byť vy­daný ako zákon vo všet­kých krajinách, zverej­nený všet­kým národom, aby Židia boli pri­pravení na ten deň a moh­li sa po­mstiť svojim ne­priateľom.


Verš v kontexte

12 v jednom a tom is­tom dni vo všet­kých provin­ciách kráľa Ahas­véra, v trinástom dni dvanás­teho mesiaca, totiž v mesiaci ádar. 13 Od­pis tej­to lis­tiny má byť vy­daný ako zákon vo všet­kých krajinách, zverej­nený všet­kým národom, aby Židia boli pri­pravení na ten deň a moh­li sa po­mstiť svojim ne­priateľom. 14 Rých­li po­slovia, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch, sa ih­neď cvalom vy­dali na ces­tu podľa kráľov­ho roz­kazu, len čo bol vy­daný zákon v meste Šúšane.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 Od­pis toho pís­ma, aby bol vy­daný taký zákon vo všet­kých jed­not­livých krajinách, pos­laný bol ot­vorený všet­kým národom a aby boli Židia hotoví na ten deň, aby sa po­mstili na svojich ne­priateľoch.

Evanjelický

13 Od­pis tej­to lis­tiny má byť vy­daný ako zákon vo všet­kých provin­ciách, zverej­nený všet­kým národom, aby Židia boli pri­pravení na ten deň a moh­li sa po­mstiť svojim ne­priateľom.

Ekumenický

13 Od­pis tej­to lis­tiny má byť vy­daný ako zákon vo všet­kých krajinách, zverej­nený všet­kým národom, aby Židia boli pri­pravení na ten deň a moh­li sa po­mstiť svojim ne­priateľom.

Bible21

13 Ten­to edikt bu­diž za­řazen mezi záko­ny v každé jednot­livé pro­vin­cii a vy­hlášen ve všech náro­dech, aby Ži­dé moh­li být v ten den připra­veni k odplatě pro­ti svým ne­přá­te­lům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček