EkumenickýEster8,12

Ester 8:12

v jednom a tom is­tom dni vo všet­kých provin­ciách kráľa Ahas­véra, v trinástom dni dvanás­teho mesiaca, totiž v mesiaci ádar.


Verš v kontexte

11 Kráľ v listine do­volil Židom v každom mes­te, aby sa zhromaždili a zničili všet­ko voj­sko národa a krajiny, ktorá by ich sužovala, aj deti a ženy, a korisť po nich aby si rozo­brali — 12 v jednom a tom is­tom dni vo všet­kých provin­ciách kráľa Ahas­véra, v trinástom dni dvanás­teho mesiaca, totiž v mesiaci ádar. 13 Od­pis tej­to lis­tiny má byť vy­daný ako zákon vo všet­kých krajinách, zverej­nený všet­kým národom, aby Židia boli pri­pravení na ten deň a moh­li sa po­mstiť svojim ne­priateľom.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 jed­ného dňa vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera, trinás­teho dňa dvanásteho mesiaca, k­torý to mesiac je mesiac adar.

Evanjelický

12 v jed­nom a tom is­tom dni vo všet­kých provin­ciách kráľa Ahas­véra, trinás­teho dňa dvanás­teho mesiaca, totiž v mesiaci adári.

Ekumenický

12 v jednom a tom is­tom dni vo všet­kých provin­ciách kráľa Ahas­véra, v trinástom dni dvanás­teho mesiaca, totiž v mesiaci ádar.

Bible21

12 Tak se staň ve všech pro­vin­ciích krále Xer­xe, a to v je­diný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček