EkumenickýEster8,11

Ester 8:11

Kráľ v listine do­volil Židom v každom mes­te, aby sa zhromaždili a zničili všet­ko voj­sko národa a krajiny, ktorá by ich sužovala, aj deti a ženy, a korisť po nich aby si rozo­brali —


Verš v kontexte

10 Dal to na­písať v mene kráľa Ahas­véra, za­pečatil kráľov­ským pečat­ným prs­teňom a rozo­slal lis­tiny rých­lymi po­slami, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch naj­lepšieho chovu. 11 Kráľ v listine do­volil Židom v každom mes­te, aby sa zhromaždili a zničili všet­ko voj­sko národa a krajiny, ktorá by ich sužovala, aj deti a ženy, a korisť po nich aby si rozo­brali — 12 v jednom a tom is­tom dni vo všet­kých provin­ciách kráľa Ahas­véra, v trinástom dni dvanás­teho mesiaca, totiž v mesiaci ádar.

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 že kráľ dal p­rávo Židom, ktorí sú v ktorom­koľvek mes­te, aby sa shromaždili a po­stavili sa do boja za svoj život, aby plienili, vraždili a za­hubili každé voj­sko národa alebo krajinu, tých, ktorí by útočili na nich, deti i ženy, a ich ulúpený majetok aby po­brali za korisť,

Evanjelický

11 Kráľ do­volil Židom v každom mes­te, aby sa zhromaždili, po­stavili na ochranu svoj­ho života, vy­hubili, vy­vraždili a zničili všet­ko voj­sko národa a provin­cie, ktorá by ich sužovala, i deti a ženy, a korisť po nich aby si rozo­brali -

Ekumenický

11 Kráľ v listine do­volil Židom v každom mes­te, aby sa zhromaždili a zničili všet­ko voj­sko národa a krajiny, ktorá by ich sužovala, aj deti a ženy, a korisť po nich aby si rozo­brali —

Bible21

11 Ži­dům v každém jednot­livém městě král po­vo­luje shro­máž­dit se a bránit své živo­ty. Smějí zničit, po­bít a vy­hla­dit jakéko­li oz­bro­jen­ce z kteréhoko­li národa či pro­vin­cie, kteří by na­pad­li je nebo je­jich že­ny a dě­ti. Co kdo po nich ukořis­tí, ať si po­ne­chá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček