EkumenickýEster8,10

Ester 8:10

Dal to na­písať v mene kráľa Ahas­véra, za­pečatil kráľov­ským pečat­ným prs­teňom a rozo­slal lis­tiny rých­lymi po­slami, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch naj­lepšieho chovu.


Verš v kontexte

9 V tom čase, v treťom mesiaci, totiž v mesiaci sívan, dvad­siateho tretieho dňa toho mesiaca, za­volali kráľov­ských pisárov. Tí na­písali všet­ko tak, ako pri­kázal Mor­dochaj Židom, sat­rapom, mies­to­držiteľom a kniežatám na územiach, ktoré sa tiah­nu od In­die až po Kúš, stod­vad­siatim sied­mim krajinám, každej krajine v jej pís­me a každému národu v jeho reči, aj Židom ich pís­mom a v ich reči. 10 Dal to na­písať v mene kráľa Ahas­véra, za­pečatil kráľov­ským pečat­ným prs­teňom a rozo­slal lis­tiny rých­lymi po­slami, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch naj­lepšieho chovu. 11 Kráľ v listine do­volil Židom v každom mes­te, aby sa zhromaždili a zničili všet­ko voj­sko národa a krajiny, ktorá by ich sužovala, aj deti a ženy, a korisť po nich aby si rozo­brali —

späť na Ester, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 A tedy napísal v mene kráľa Ahas­vera a za­pečatil prs­teňom kráľovým a po­slal lis­ty po behúňoch na koňoch, ktorí jaz­dili na rých­lych koňoch vladár­skych a výbor­ných,

Evanjelický

10 Na­písal to v mene kráľa Ahas­véra, za­pečatil kráľov­ským pečat­ným prs­teňom a rozo­slal lis­tiny rých­lymi po­slami na zdat­ných pl­no­krv­ných koňoch naj­lepšieho chovu:

Ekumenický

10 Dal to na­písať v mene kráľa Ahas­véra, za­pečatil kráľov­ským pečat­ným prs­teňom a rozo­slal lis­tiny rých­lymi po­slami, ktorí jaz­dili na vlád­nych pl­no­krv­ných koňoch naj­lepšieho chovu.

Bible21

10 Po jízdních po­s­lech na rych­lých koních z říšského hře­bčin­ce ro­ze­s­lal Mor­de­chaj lis­ty na­psané jménem krále Xer­xe a za­pečetěné králov­ským prs­tenem:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček