EkumenickýEster1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ester 1:9

Aj kráľov­ná Vaští usporiadala hos­tinu pre ženy v paláci, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­vérovi.


Verš v kontexte

8 Popíjali podľa po­kynu, že ni­koho ne­možno nútiť, lebo kráľ pri­kázal všet­kým hod­nos­tárom svoj­ho paláca, aby každému spl­nili želanie. 9 Aj kráľov­ná Vaští usporiadala hos­tinu pre ženy v paláci, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­vérovi. 10 Keď sa na sied­my deň kráľovi srd­ce roz­veselilo vínom, nariadil Mehúmanovi, Bizetovi, Char­bónovi, Big­tovi, Abag­tovi, Zétarovi a Kar­kasovi, sied­mim eunuchom ob­sluhujúcim kráľa Ahas­véra,

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 I kráľov­ná Vas­ta spravila hos­tinu ženám v kráľov­skom dome, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­verovi.

Evanjelický

9 I kráľov­ná Vaští usporiadala hos­tinu pre ženy v kráľov­skom paláci, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­vérovi.

Ekumenický

9 Aj kráľov­ná Vaští usporiadala hos­tinu pre ženy v paláci, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­vérovi.

Bible21

9 Králov­na Vaš­ti za­tím v Xer­xově králov­ském paláci uspořáda­la hosti­nu pro že­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček