EkumenickýEster1,4

Ester 1:4

Dl­ho, sto­osem­desiat dní, im ukazoval bohat­stvo svoj­ho sláv­neho kráľov­stva a veľkosť i nád­heru svojej moci.


Verš v kontexte

3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, usporiadal hos­tinu pre všet­kých svojich vy­sokých úrad­níkov a svojich služob­níkov: perz­ských a méd­skych vojen­ských činiteľov, šľach­ticov a krajin­ských mies­to­držiteľov. 4 Dl­ho, sto­osem­desiat dní, im ukazoval bohat­stvo svoj­ho sláv­neho kráľov­stva a veľkosť i nád­heru svojej moci. 5 Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, od naj­väčšieho po naj­menšieho, sedem­dňovú hos­tinu na záh­rad­nom ná­dvorí kráľov­ského paláca.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 keď ukazoval bohat­stvo slávy svoj­ho kráľov­stva a skvos­ty, nád­heru svoj­ho veličen­stva, za mnoho dní, za sto osem­desiat dní.

Evanjelický

4 Vtedy im za mnoho dní, za sto­osem­desiat dní, ukazoval pre­sláv­ne bohat­stvo svoj­ho kráľov­stva a vzác­nu nád­heru svojej veľkos­ti.

Ekumenický

4 Dl­ho, sto­osem­desiat dní, im ukazoval bohat­stvo svoj­ho sláv­neho kráľov­stva a veľkosť i nád­heru svojej moci.

Bible21

4 Po dlouhých sto osm­desát dnů vy­stavoval na odiv bo­hatství a slávu své říše, přepy­ch a nád­he­ru svého majestá­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček