EkumenickýEster1,3

Ester 1:3

v treťom roku svoj­ho kraľovania, usporiadal hos­tinu pre všet­kých svojich vy­sokých úrad­níkov a svojich služob­níkov: perz­ských a méd­skych vojen­ských činiteľov, šľach­ticov a krajin­ských mies­to­držiteľov.


Verš v kontexte

2 Vtedy, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom kráľov­skom tróne, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, 3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, usporiadal hos­tinu pre všet­kých svojich vy­sokých úrad­níkov a svojich služob­níkov: perz­ských a méd­skych vojen­ských činiteľov, šľach­ticov a krajin­ských mies­to­držiteľov. 4 Dl­ho, sto­osem­desiat dní, im ukazoval bohat­stvo svoj­ho sláv­neho kráľov­stva a veľkosť i nád­heru svojej moci.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, urobil hos­tinu všet­kým svojim kniežatám a svojim služob­níkom. Voj­sko Peržanov a Médov, veľmoži a kniežatá jed­not­livých krajín boli pred ním,

Evanjelický

3 v treťom roku svoj­ho kraľovania usporiadal hos­tinu pre všet­ky svoje kniežatá a svojich služob­níkov, pričom pred ním boli perz­skí a méd­ski vod­covia, šľach­tici a krajin­skí mies­to­držitelia.

Ekumenický

3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, usporiadal hos­tinu pre všet­kých svojich vy­sokých úrad­níkov a svojich služob­níkov: perz­ských a méd­skych vojen­ských činiteľov, šľach­ticov a krajin­ských mies­to­držiteľov.

Bible21

3 Teh­dy, třetího roku své vlá­dy, uspořádal slavnost pro všech­ny své vel­može a dvořa­ny, mo­cné Perša­ny a Mé­dy ja­kož i přítomné hodnostáře a před­stavi­te­le pro­vin­cií.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček