EkumenickýEster1,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ester 1:2

Vtedy, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom kráľov­skom tróne, ktorý bol v pevnosti v Šúšane,


Verš v kontexte

1 Stalo sa to za dní Ahas­véra; bol to ten Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Etiópiu nad stod­vad­siatimi sied­mimi krajinami. 2 Vtedy, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom kráľov­skom tróne, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, 3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, usporiadal hos­tinu pre všet­kých svojich vy­sokých úrad­níkov a svojich služob­níkov: perz­ských a méd­skych vojen­ských činiteľov, šľach­ticov a krajin­ských mies­to­držiteľov.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 že v tých dňoch, keď sedel kráľ Ahas­ver na tróne svoj­ho kráľov­stva, ktorý bol na hrade Súsane,

Evanjelický

2 v tých dňoch, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane,

Ekumenický

2 Vtedy, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom kráľov­skom tróne, ktorý bol v pevnosti v Šúšane,

Bible21

2 Xer­xes toho ča­su trůnil v králov­ském sí­delním paláci v Súsách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček