EkumenickýEster1,18

Ester 1:18

Keď sa o slovách kráľov­nej do­zvedia perz­ské a méd­ske manžel­ky hod­nos­tárov, ešte dnes budú takis­to hovoriť so svojimi manžel­mi. Z toho vznik­ne mnoho urážok a hnevu.


Verš v kontexte

17 Medzi všet­kými ženami sa roz­chýri, čo po­vedala kráľov­ná, takže budú po­hŕdať svojimi mužmi a po­vedia si: Kráľ Ahas­vér roz­kázal, aby k nemu pri­vied­li kráľov­nú Vaští, a ona ne­prišla! 18 Keď sa o slovách kráľov­nej do­zvedia perz­ské a méd­ske manžel­ky hod­nos­tárov, ešte dnes budú takis­to hovoriť so svojimi manžel­mi. Z toho vznik­ne mnoho urážok a hnevu. 19 Ak to kráľ uzná za vhod­né, nech vy­dá kráľov­ské nariadenie, ktoré sa za­píše medzi perz­ské a méd­ske zákony a nech sa ne­pre­stupuje: Vaští už ne­smie prísť pred kráľa Ahas­véra a on odo­vzdá jej kráľov­skú hod­nosť inej žene, lepšej než ona.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Áno, už tohoto dňa to budú hovoriť kňahyne Peržanov a Médov, ktoré počuly o tom, čo urobila kráľovná, všet­kým kniežatám kráľovým, a nap­lodí sa hojne opov­rženia a hnevu.

Evanjelický

18 Ešte dnes to po­vedia perz­ské a méd­ske kňažné, ktoré počuli slová kráľov­nej, všet­kým kráľovým kniežatám; z toho vznik­ne veľa znevažovania a hnevu.

Ekumenický

18 Keď sa o slovách kráľov­nej do­zvedia perz­ské a méd­ske manžel­ky hod­nos­tárov, ešte dnes budú takis­to hovoriť so svojimi manžel­mi. Z toho vznik­ne mnoho urážok a hnevu.

Bible21

18 Ještě dnes se manželky per­ských a méd­ských vel­možů do­slech­nou zprávu o královně a za­čnou všem králov­ským vel­možům odmlou­vat! Jako by ne­bylo dost ne­vážnosti a há­dek!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček