EkumenickýEfezským5,19

Efezským 5:19

Hovor­te spoločne žal­my, hym­ny a duchov­né pies­ne, v srdci spievaj­te a oslavuj­te Pána,


Verš v kontexte

18 A ne­opíjaj­te sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte na­pl­není Duchom. 19 Hovor­te spoločne žal­my, hym­ny a duchov­né pies­ne, v srdci spievaj­te a oslavuj­te Pána, 20 za všet­ko ustavične vzdávaj­te vďaky Bohu a Ot­covi v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 hovoriac si nav­zájom žalmami a hym­nami a duchov­nými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srd­ci Pánovi,

Evanjelický

19 Hovor­te medzi sebou v žal­moch, hym­nách a duchov­ných piesňach, spievaj­te a plesaj­te Pánovi srd­com.

Ekumenický

19 Hovor­te spoločne žal­my, hym­ny a duchov­né pies­ne, v srdci spievaj­te a oslavuj­te Pána,

Bible21

19 Pro­mlou­vej­te k sobě navzájem v žal­mech, chvalo­z­pěvech a du­chovních písních; svým srd­cem zpívej­te a hraj­te Pánu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček