EkumenickýEfezským4,16

Efezským 4:16

z neho ras­tie celé telo, pev­ne spojené vzájom­ne sa pod­porujúcimi kĺb­mi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej čas­ti.


Verš v kontexte

15 Buďme prav­diví v láske, aby sme vo všet­kom doras­tali v Krista. On je hlava, 16 z neho ras­tie celé telo, pev­ne spojené vzájom­ne sa pod­porujúcimi kĺb­mi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej čas­ti. 17 Hovorím teda a do­svedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú po­hania v márnosti svoj­ho zmýšľania,

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 z ktorého všet­ko telo, prís­lušne do­ved­na pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jed­ného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v lás­ke.

Evanjelický

16 On spája a zväzuje celé telo všet­kými spojivami spoločnej služby a dáva každej čas­ti pôsobiť pri­merane, aby telo rást­lo a budovalo sa v lás­ke.

Ekumenický

16 z neho ras­tie celé telo, pev­ne spojené vzájom­ne sa pod­porujúcimi kĺb­mi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej čas­ti.

Bible21

16 Z něj ce­lé tělo, spo­jené a svázané po­mo­cí všech tkání, ros­te a bu­duje se v lás­ce, když každá jednot­livá část plní úkol, který jí náleží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček