Ekumenický5. Mojžišova9,28

5. Mojžišova 9:28

Deuteronomium

aby v krajine, z ktorej si nás vy­viedol, ne­povedali: Pre­tože ich Hos­podin nedokázal pri­viesť do krajiny, ktorú im sľúbil, a pre­tože ich nenávidel, vy­viedol ich, aby ich na púšti za­hubil.


Verš v kontexte

27 Roz­pomeň sa na svojich služob­níkov: Ab­raháma, Izáka a Jákoba a nehľaď na tvrdo­hlavosť toh­to ľudu, na jeho bez­božnosť, na jeho hriechy, 28 aby v krajine, z ktorej si nás vy­viedol, ne­povedali: Pre­tože ich Hos­podin nedokázal pri­viesť do krajiny, ktorú im sľúbil, a pre­tože ich nenávidel, vy­viedol ich, aby ich na púšti za­hubil. 29 Veď oni sú tvojím ľudom, tvojím vlast­níc­tvom, ktoré si vy­viedol svojou veľkou mocou a vy­stretým ramenom.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

28 Aby neriek­li obyvatelia zeme, z ktorej si nás vy­viedol: Pre­tože ich ne­mohol Hos­podin vo­viesť do zeme, o ktorej im hovoril, a pre­tože ich nenávidel, ich vy­viedol, aby ich usmr­til na púšti.

Evanjelický

28 aby v krajine, z ktorej si nás vy­viedol, ne­povedali: Pre­tože ich Hos­podin ne­vládal do­viesť do krajiny, ktorú im za­sľúbil, a pre­tože ich nenávidel, vy­viedol ich, aby ich usmr­til na púšti!

Ekumenický

28 aby v krajine, z ktorej si nás vy­viedol, ne­povedali: Pre­tože ich Hos­podin nedokázal pri­viesť do krajiny, ktorú im sľúbil, a pre­tože ich nenávidel, vy­viedol ich, aby ich na púšti za­hubil.

Bible21

28 Ji­nak v ze­mi, odkud jsi nás vy­ve­dl, řeknou: ‚Hos­po­din je vy­ve­dl, aby je po­zabíjel na pouš­ti, pro­tože je ne­dokázal uvést do země, kte­rou jim slí­bil, a pro­tože je nenáviděl!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček