Ekumenický5. Mojžišova5,33

5. Mojžišova 5:33

Deuteronomium

Vo všet­kom sa pri­dŕžaj­te ces­ty, ktorou vám Hos­podin, váš Boh, pri­kázal ísť, aby ste zo­stali nažive, dob­re sa vám vodilo a dlho ste žili v krajine, ktorú máte ob­sadiť.


Verš v kontexte

31 Ty však stoj tu pri mne a ja ti oznámim všet­ky pri­kázania, ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré ich budeš učiť, aby ich za­chovávali v krajine, ktorú im dávam do vlast­níc­tva. 32 Dbaj­te o to, aby ste za­chovávali, čo vám pri­kázal Hos­podin, váš Boh. Ne­od­chyľuj­te sa ani na­pravo, ani naľavo. 33 Vo všet­kom sa pri­dŕžaj­te ces­ty, ktorou vám Hos­podin, váš Boh, pri­kázal ísť, aby ste zo­stali nažive, dob­re sa vám vodilo a dlho ste žili v krajine, ktorú máte ob­sadiť.

späť na 5. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

33 Po každej tej ces­te, ktorú vám pri­kázal Hos­podin, váš Bôh, poj­dete, aby ste žili, a aby vám bolo dob­re, a aby ste dlho žili v zemi, ktorú zauj­mete do dedičs­tva.

Evanjelický

33 Vo všet­kom budete kráčať tou ces­tou, ktorú vám vy­značil Hos­podin, váš Boh, aby ste moh­li žiť, aby sa vám dob­re vodilo a aby ste dlho žili v krajine, ktorú zauj­mete.

Ekumenický

33 Vo všet­kom sa pri­dŕžaj­te ces­ty, ktorou vám Hos­podin, váš Boh, pri­kázal ísť, aby ste zo­stali nažive, dob­re sa vám vodilo a dlho ste žili v krajine, ktorú máte ob­sadiť.

Bible21

33 Vž­dy jdě­te po cestě, kte­rou vám určil Hos­po­din, váš Bůh. Pak bu­dete mít dlouhý a šťastný život v ze­mi, kte­rou se chys­tá­te ob­sa­dit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček