Ekumenický5. Mojžišova3,19

5. Mojžišova 3:19

Deuteronomium

Len vaše ženy a deti a vaše stáda, ktorých, ako viem, máte veľa, zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,


Verš v kontexte

18 Po­tom som vám pri­kázal: Hos­podin, váš Boh, vám dal túto krajinu, aby ste ju ob­sadili. Všet­ci boja­schop­ní prej­dite ozb­rojení na čele svojich bratov Iz­raelitov. 19 Len vaše ženy a deti a vaše stáda, ktorých, ako viem, máte veľa, zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal, 20 kým Hos­podin, váš Boh, nedop­raje vašim bratom taký po­koj ako vám. Po­tom aj oni ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh, za Jor­dánom. Každý sa vráti do svoj­ho vlast­níc­tva, ktoré som vám dal.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 iba vaše ženy a vaše deti a váš dobytok - lebo viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

Evanjelický

19 len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok - veď viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú bývať vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

Ekumenický

19 Len vaše ženy a deti a vaše stáda, ktorých, ako viem, máte veľa, zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

Bible21

19 Pou­ze vaše že­ny, vaše dě­ti a váš do­by­tek (vím, že má­te množství do­bytka) zůstanou ve měs­tech, která jsem vám při­dě­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček