Ekumenický5. Mojžišova3,11

5. Mojžišova 3:11

Deuteronomium

Zo zvyšku Refájov zo­stal len bášan­ský kráľ Óg. Nie je azda jeho po­steľ zo železa v Rabate Amónčanov? Jej dĺžka je deväť lakťov, šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te.


Verš v kontexte

10 všet­ky mes­tá náhor­nej roviny, celý Gileád, i celý Bášan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášane. 11 Zo zvyšku Refájov zo­stal len bášan­ský kráľ Óg. Nie je azda jeho po­steľ zo železa v Rabate Amónčanov? Jej dĺžka je deväť lakťov, šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te. 12 Vtedy sme ob­sadili túto krajinu od Aróeru, ktorý je pri po­toku Ar­nón. Polo­vicu Gileád­skeho po­horia s jeho mes­tami som dal Rúbenov­com a Gádov­com.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo len Óg, kráľ Bázana, bol po­zos­tal z ostat­ku ob­rov. Hľa, jeho po­steľ bola posteľ zo železa a je ešte až do dnes v Rab­bate synov Am­monových: deväť lakťov je dl­há a štyri lak­te široká podľa dĺžky lakťa obyčaj­ného človeka.

Evanjelický

11 Lebo len bášán­ský kráľ Óg zo­stal zo zvyšku Refáov­cov. Jeho rak­va, bazal­tová rak­va, je v Rab­be Am­món­cov. Jej dĺžka je deväť lakťov, jej šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te.

Ekumenický

11 Zo zvyšku Refájov zo­stal len bášan­ský kráľ Óg. Nie je azda jeho po­steľ zo železa v Rabate Amónčanov? Jej dĺžka je deväť lakťov, šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te.

Bible21

11 (Bášan­ský král Og byl je­diný, kdo zbyl z přežívajících Refaj­ců. Ano, jeho lože je to že­lez­né lože, které je k vi­dění v Rabě Amon­ců – devět lo­ket na­dél a čtyři lok­ty našíř, měřeno běžným loktem!)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček