Ekumenický5. Mojžišova28,65

5. Mojžišova 28:65

Deuteronomium

No ani medzi tými národ­mi nebudeš mať po­koj, ani tvoja noha si tam ne­od­počinie. Hos­podin ti tam dá rozo­chvené srd­ce, smut­né oči a ustrašenú dušu.


Verš v kontexte

64 Hos­podin ťa rozp­týli medzi všet­ky národy z jedného kon­ca zeme až na druhý. Tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu, ktorých si ne­poz­nal ani ty, ani tvoji ot­covia. 65 No ani medzi tými národ­mi nebudeš mať po­koj, ani tvoja noha si tam ne­od­počinie. Hos­podin ti tam dá rozo­chvené srd­ce, smut­né oči a ustrašenú dušu. 66 Tvoj život bude visieť na vlás­ku, v noci i vo dne budeš prežívať úz­kos­ti a nebudeš si is­tý životom.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

65 A medzi tými národami nebudeš mať od­dychu, ani tvoja noha nebude mať miesta, kde by si od­počinula. A tam ti dá Hos­podin ľakavé srd­ce, umd­lenosť očí a trúch­livé hynutie duše.

Evanjelický

65 Ani medzi tými národ­mi nebudeš mať po­koja, ani tvoja noha nebude mať od­počinutia. I tam ti dá Hos­podin pre­strašené srd­ce, has­núci zrak a chrad­núcu dušu.

Ekumenický

65 No ani medzi tými národ­mi nebudeš mať po­koj, ani tvoja noha si tam ne­od­počinie. Hos­podin ti tam dá rozo­chvené srd­ce, smut­né oči a ustrašenú dušu.

Bible21

65 Mezi tě­mi náro­dy si však ne­od­dych­neš; nena­jdeš tam odpoči­nek ani pro své cho­di­dlo. Hos­po­din ti tam dá báz­livé srd­ce, vy­has­lé oči a sklíčenou duši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček