Ekumenický5. Mojžišova28,54

5. Mojžišova 28:54

Deuteronomium

Aj jem­ný a cit­livý muž medzi vami bude závist­livo hľadieť na svoj­ho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zo­stanú,


Verš v kontexte

53 Pri ob­liehaní a v úzkosti, ktorou ťa zo­vrie tvoj ne­priateľ, budeš jesť plod svoj­ho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. 54 Aj jem­ný a cit­livý muž medzi vami bude závist­livo hľadieť na svoj­ho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zo­stanú, 55 aby nie­ktorému z nich ne­musel dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude sám jesť, keďže mu nezos­tane nič v tiesni ob­liehania, ktorým ťa zo­vrie ne­priateľ vo všet­kých tvojich bránach.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

54 Roz­maz­naný človek medzi vami a vychovaný vo veľkej roz­koši bude závidieť svoj­mu bratovi i žene svoj­ho lona i ostat­ku svojich synov, ktorých mu ešte ponechá nepriateľ,

Evanjelický

54 Aj naj­nežnejší a naj­roz­maz­nanejší muž spomedzi vás bude hľadieť závis­tivým okom na svoj­ho brata a na svoju vlast­nú ženu i na synov, ktorí mu ešte ostanú,

Ekumenický

54 Aj jem­ný a cit­livý muž medzi vami bude závist­livo hľadieť na svoj­ho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zo­stanú,

Bible21

54 Nej­cit­livější a nej­chou­lostivější z vás se bude la­ko­mě ohlížet po svém brat­ru, po manžel­ce ve svém náručí i po dě­tech, které mu ještě zbyly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček