Ekumenický5. Mojžišova28,14

5. Mojžišova 28:14

Deuteronomium

Ne­od­chyľuj sa ani na­pravo, ani naľavo, ani od jediného slova, ktoré vám dnes pri­kazujem, a nechoď za inými boh­mi, aby si im slúžil.


Verš v kontexte

13 Ak budeš po­slúchať príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dnes pri­kazujem, za­chovávať a uskutočňovať ich, Hos­podin ťa ustanoví za hlavu, nie za chvost. Budeš vy­stupovať čoraz vy­ššie a nebudeš upadať. 14 Ne­od­chyľuj sa ani na­pravo, ani naľavo, ani od jediného slova, ktoré vám dnes pri­kazujem, a nechoď za inými boh­mi, aby si im slúžil. 15 Ak ale nebudeš po­slúchať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani za­chovávať a uskutočňovať všet­ky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľah­nú na teba všet­ky tieto kliat­by a budú ťa prena­sledovať.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 A ne­od­chýliš sa od ni­ktorých slov, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, ani napravo ani naľavo odíduc za inými bohy, aby si im slúžil.

Evanjelický

14 Ne­od­chýľ sa ani od jed­ného slova, ktoré vám dnes pri­kazujem, ani na­pravo, ani naľavo, a nechoď za inými boh­mi, aby si im slúžil.

Ekumenický

14 Ne­od­chyľuj sa ani na­pravo, ani naľavo, ani od jediného slova, ktoré vám dnes pri­kazujem, a nechoď za inými boh­mi, aby si im slúžil.

Bible21

14 Od těch­to slov, která vám dnes vy­dávám, se ne­u­chyluj na­pravo ani nale­vo – ne­choď za cizí­mi bohy a ne­s­luž jim!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček