Ekumenický5. Mojžišova26,19

5. Mojžišova 26:19

Deuteronomium

On ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré utvoril, aby si mu bol chválou, cťou a oz­dobou, aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako po­vedal.


Verš v kontexte

17 Dnes si o Hospodinovi vy­hlásil, že ti bude Bohom, že budeš chodiť po jeho ces­tách a za­chovávať jeho ustanovenia, príkazy a práv­ne pred­pisy, a že ho budeš po­slúchať. 18 Aj Hos­podin dnes vy­hlásil, že budeš jeho ľudom, zvlášt­nym vlast­níc­tvom, ako ti sľúbil, no musíš za­chovávať všet­ky jeho pri­kázania. 19 On ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré utvoril, aby si mu bol chválou, cťou a oz­dobou, aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako po­vedal.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

19 a sľúbil, že ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré učinil, na chválu, na sláv­ne meno a na oz­dobu, a aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, tak ako hovoril.

Evanjelický

19 aby ťa v chvále, cti a sláve po­výšil nad všet­ky národy, ktoré učinil, a aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako po­vedal.

Ekumenický

19 On ťa vy­výši nad všet­ky národy, ktoré utvoril, aby si mu bol chválou, cťou a oz­dobou, aby si bol svätým ľudom Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako po­vedal.

Bible21

19 pak tě vy­výší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všech­ny náro­dy, které uči­nil, a tak bu­deš svatým li­dem Hos­po­di­na, svého Bo­ha, jak ti za­s­lí­bil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček