Ekumenický5. Mojžišova26,14

5. Mojžišova 26:14

Deuteronomium

Počas smút­ku som z toho nejedol a ani počas svojej nečis­toty som z toho ne­od­ložil, ani som z toho ne­obetoval mŕt­vemu. Po­slúchol som hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a urobil som všet­ko tak, ako si mi pri­kázal.


Verš v kontexte

13 po­vieš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Vy­niesol som z domu, čo bolo po­svät­né a dal som to levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove cel­kom tak, ako si mi pri­kázal. Ne­pres­túpil som ani jed­no z tvojich pri­kázaní, ani som naň nezabudol. 14 Počas smút­ku som z toho nejedol a ani počas svojej nečis­toty som z toho ne­od­ložil, ani som z toho ne­obetoval mŕt­vemu. Po­slúchol som hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a urobil som všet­ko tak, ako si mi pri­kázal. 15 Zhliad­ni zo svoj­ho svätého príbyt­ku, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­rael, aj zem, krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

14 Nejedol som z toho vo svojom smút­ku ani som ne­odp­ratal z toho medzi nečis­té ako som ani nedal z toho mŕt­vemu. Počúval som na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, učinil som všet­ko tak, ako si mi pri­kázal.

Evanjelický

14 Počas svoj­ho smút­ku som z toho nejedol, ani som ne­od­s­tránil z toho, keď som bol nečis­tý, ani som z toho ne­obetoval pre mŕt­veho. Počúval som hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a urobil som všet­ko tak, ako si mi pri­kázal.

Ekumenický

14 Počas smút­ku som z toho nejedol a ani počas svojej nečis­toty som z toho ne­od­ložil, ani som z toho ne­obetoval mŕt­vemu. Po­slúchol som hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a urobil som všet­ko tak, ako si mi pri­kázal.

Bible21

14 Nic z toho jsem ne­je­dl ve svém truch­lení, nic z toho jsem ne­u­bral ve své nečisto­tě, nic z toho jsem ne­věnoval mrt­vé­mu. Po­s­le­chl jsem Hos­po­di­na, svého Bo­ha; za­choval jsem se přes­ně, jak jsi mi přikázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček